You are currently viewing SCRABBLE w Chojniku

SCRABBLE w Chojniku

22 sierpnia 2023 r. na świetlicy był dzień grania w scrabble.