You are currently viewing Żółty Kurczaczek

Żółty Kurczaczek

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ŻÓŁTY KURCZACZEK”
1. Organizator:
Morąski Dom Kultury
2. Cele konkursu:
– pielęgnowanie i utrzymanie wartości tradycji, rozwijanie zainteresowań i rozwijania pasji plastycznych
– aktywizacja twórczości amatorskiej i wspieranie debiutów artystycznych (plastycznych) i kształtowanie wrażliwości estetycznej
3. Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do dzieci z Placówek Wychowania Przedszkolnego, uczniów Szkół Podstawowych, Szkół Średnich,
Szkół Specjalnych i Placówek Szkolno-Wychowawczych na terenie gminy i miasta Morąg, oraz dla uczniów Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie.
Kategorie:
– I kategoria – Przedszkolaki
– II kategoria – uczniowie Szkół Podstawowych (klasy I-III)
– III kategoria – uczniowie Szkół Podstawowych (klasy IV-VI)
– IV kategoria – uczniowie Szkół Podstawowych (klasy VII-VIII)
– V kategoria – uczniowie Szkół Średnich
– VI kategoria – uczniowie Placówek Szkolno-Wychowawczych i Szkół Specjalnych
4. Praca konkursowa:
Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
– zgodność z tematem pracy konkursowej : „ŻÓŁTY KURCZACZEK”
– rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A3
– forma i technika – dowolna
– praca wykonana samodzielnie
– każda praca plastyczna powinna zawierać wypełnioną kartę zgłoszenia
– uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną
5. Harmonogram konkursu:
– udział w konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne
– zgłoszenie prac konkursowych jest równe z akceptacją regulaminu
– prace konkursowe nie zostają zwracane
– prace konkursowe należy złożyć w terminie do 7.04.2023r. w Morąskim Domu Kultury
ul. Mickiewicza 19, w pokoju nr 305 lub na adres e-mail: mdk.pracowniaplastyczna@op.pl
– ogłoszenie laureatów i informacje o odbiorze nagród odbędzie się na stronie FB Morąskiego Domu Kultury i na stronie
www.mdk.morag.pl do 28.04.2023r.
6. Nagrody:
Powołane przez Organizatora Jury oceni, przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii.
7. Uwagi końcowe:
– Administratorem danych osobowych jest Morąski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą
w celu organizacji konkursu.
– Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany szczegółów regulaminu.
-Wszystkie kwestie nie ujęte w regulaminie zastrzega Organizator.
– Złożone karty zgłoszeniowe są równe z przyjęciem wyżej wymienionych warunków.

KARTA ZGŁOSZENIA
„ŻÓŁTY KURCZACZEK”
1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu plastycznego:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Instytucja lub szkoła (nazwa, adres):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Opiekun (imię, nazwisko, telefon, e-mail):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Grupa wiekowa (proszę zaznaczyć/podkreślić właściwą kategorię):
– I kategoria – Przedszkolaki
– II kategoria – uczniowie Szkół Podstawowych (klasy I-III)
– III kategoria – uczniowie Szkół Podstawowych (klasy IV-VI)
– IV kategoria – uczniowie Szkół Podstawowych (klasy VII-VIII)
– V kategoria – uczniowie Szkół Średnich
– VI kategoria – uczniowie Placówek Szkolno-Wychowawczych i Szkół Specjalnych
Wypełniając kartę zgłoszeniową wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Morąski Dom Kultury,
ul. Mickiewicza 19, 14-300 Morąg w celu realizacji zadań związanych z organizacją konkursu plastycznego. Jednocześnie zostałam/em
poinformowana/y o prawie przeglądania, zmiany oraz usunięcia danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne
i przetwarzane wyłącznie w celach wyżej wymienionych.


………………………………………………………………..
data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę