You are currently viewing Wojewódzki Konkurs Piosenki Religijnej

Wojewódzki Konkurs Piosenki Religijnej

Regulamin

Organizator:

Morąski Dom Kultury

Termin i miejsce:

18.04.2023 r., godzina 10:00, sala widowiskowo-kinowa

Cele:

 • Propagowanie muzyki, postaw i wartości chrześcijańskich.

 • Rozpowszechnianie piosenki religijnej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

 • Poszukiwanie nowych aranżacji i pomysłów twórczych.

 • Promocja talentów.

 • Wymiana doświadczeń repertuarowych i wykonawczych.

Warunki uczestnictwa:

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Religijnej jest pisemne zgłoszenie chęci uczestnictwa poprzez wypełnienie karty zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych
  i przesłanie na adres:

Morąski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19, 14-300 Morąg, e-mail: mdk.morag@o2.pl

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 09.04.2023 r.

 1. Impreza ma charakter konkursowy.

 2. Kategorie wiekowe:

 • przedszkolaki

 • uczniowie szkół podstawowych

 • uczniowie szkół specjalnych

 • uczniowie szkół średnich oraz osoby dorosłe

 1. Kategorie wykonawcze:

 • soliści

 • duety

 • zespoły wokalne, wokalno – instrumentalne

 • chóry

 • schole

   

 1. Uczestnicy wykonują 1 piosenkę o tematyce religijnej bądź w nurcie muzyki chrześcijańskiej w dowolnym języku.

 2. Uczestnik Festiwalu może wystąpić maksymalnie w dwóch prezentacjach muzycznych
  (np. jako solista i jako członek zespołu, duetu, chóru, scholi).

 3. Mile widziane są utwory autorskie (zaznaczyć w karcie zgłoszenia).

Jury:

Utwory oceniać będzie profesjonalne Jury powołane przez Organizatora Festiwalu.

Kryteria oceny:

– dobór repertuaru

– umiejętności wokalne

– oryginalność kompozycji i aranżacji

– sposób oraz ekspresja wykonania

– ogólny wyraz artystyczny

Nagrody:

Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Warunki techniczne:

Podczas imprezy Organizator zapewnia uczestnikom sprzęt techniczny i nagłośnieniowy wg zapotrzebowania na karcie zgłoszenia oraz pomoc akustyka. Utwory mogą być wykonywane a cappella, z własnym akompaniamentem lub podkładem muzycznym nagranym na nośniku MP3.

Nagranie dobrej jakości w postaci pojedynczego utworu powinno być dostarczone przed występem do akustyka.

Nie dopuszcza się korzystania z pełnego playbacku. Akompaniament nagrany nie może mieć ścieżki wokalnej (zawierać 2 głosu lub chórków).

Uwagi organizacyjne:

Uczestnictwo w Festiwalu jest równoczesnym wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie informacji osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej oraz na publikowanie zdjęć i nagrań przez Organizatorów Festiwalu.

Administratorem danych osobowych niezbędnych w celu rejestracji uczestników jest Morąski Dom Kultury
z siedzibą w Morągu, ul. Mickiewicza 19. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji
i prowadzenia Festiwalu. Organizator oświadcza, iż dane uczestników imprezy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Będą one przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Uczestnikom Festiwalu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, usunięcia danych.

Wszystkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem w/w. warunków.

Informacje pod numerem telefonu:

sprawy organizacyjne (Beata Cetkowska – tel.795402057)

sprawy techniczne(Jarosław Łabudziński – tel. 502380650)

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko wykonawcy/duetu/zespołu muzycznego, chóru, scholi:

…………………………………………………………………………………………………………..

Instytucja/organizacja patronująca i jej adres:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Grupa wiekowa (proszę zaznaczyć właściwą):

 • przedszkolaki

 • uczniowie szkół podstawowych(klasy I-III)

 • uczniowie szkół podstawowych(klasy IV-VI)

 • uczniowie szkół podstawowych(klasy VII, VIII)

 • uczniowie szkół średnich oraz osoby dorosłe

 • uczniowie szkół specjalnych

Repertuar:

 1. tytuł utworu:

…………………………………………………………………………………………………………..

autor tekstu:

…………………………………………………………………………………………………………..

autor muzyki:

…………………………………………………………………………………………………………..

Informacje o wykonawcy, zespole:

(od kiedy występuje, udział w festiwalach, osiągnięcia, inne)

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

Osoba zgłaszająca, kontakt:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana/ny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym niżej zakresie:

Wojewódzki Festiwal Piosenki Religijnej „W hołdzie ŚW. Janowi Pawłowi II”

przez: Morąski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19, 14-300 Morąg

w celach realizacji zadań związanych z organizowaniem imprez kulturalnych,

oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych biometrycznych w postaci mojego wizerunku do celów budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i mediach.

Jednocześnie zostałem/am poinformowany/a:

 • iż administratorem danych osobowych jest Morąski Dom Kultury, ul Mickiewicza 19,14-300 Morąg,

 • o prawie przeglądania, zmiany oraz usunięcia danych osobowych,

 • iż podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że dane będą przetwarzane wyłącznie w/w celach.

…………………………………………………………

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę*