You are currently viewing Morąskie Debiuty

Morąskie Debiuty

REGULAMIN
Cele konkursu:
1. Popularyzacja literatury pięknej.
2. Rozwijanie u dzieci i młodzieży postawy twórczej oraz pobudzanie ich wrażliwości artystyczno-literackiej.
3. Dbałość o kulturę żywego słowa.
4. Stwarzanie dzieciom i młodzieży możliwości zaprezentowania wartościowych utworów poetyckich.
5. Poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów literackich.
6. Zwrócenie uwagi młodych ludzi – w dobie komputerów i telewizji – na słowo pisane.
7. Nawiązanie do twórczości patronów roku 2023: m.in. do twórczości Aleksandra Fredry. Rok 2023 został ogłoszony rokiem
pamięci bohaterek i bohaterów getta warszawskiego. Mile widziana będzie poezja powstańcza.
Termin i miejsce:
25.04.2023 r., godzina 10:00 sala widowiskowo-kinowa Morąskiego Domu Kultury
Zasady uczestnictwa:
1. W Festiwalu mogą wziąć udział uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich z terenu Miasta i Gminy
Morąg, a także uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie z podziałem na następujące kategorie:
• kategoria I – uczniowie klas I-III szkół podstawowych przygotowują jeden utwór poetycki dowolny
• kategoria II – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych przygotowują jeden utwór poetycki dowolny
• kategoria III – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych przygotowują jeden utwór poetycki dowolny oraz fragment prozy
• kategoria IV – uczniowie szkół średnich przygotowują jeden utwór poetycki oraz fragment prozy
2. Repertuar powinien być starannie dobrany pod względem wartości literackiej.
3. Zgłoszenie udziału w Festiwalu powinno zawierać:
a) podstawowe informacje o uczestniku (imię i nazwisko, szkoła, klasa),
b) informacje o repertuarze (tytuły i autorzy prezentowanych utworów),
4. Zgłoszenie udziału (karta zgłoszeniowa, zgoda na przetwarzanie danych osobowych) należy dostarczyć do 14.04.2023 r.,
e-mail: mdk.morag@o2.pl.
Przebieg konkursu:
1. Nadesłane prezentacje festiwalowe oceni jury powołane przez Organizatora.
2. W swojej ocenie jury kierować się będzie następującymi kryteriami:
• dobór repertuaru,
• walory artystyczne prezentowanych tekstów,
• interpretacja,
• dykcja,
• ogólny wyraz artystyczny.
3. Laureaci Festiwalu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz wartościowe nagrody rzeczowe ufundowane przez Morąski Dom
Kultury.
4. Uczestnictwo w Festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie podstawowych informacji o uczestniku,
przesłanych materiałów i ich promocję w kanałach informacyjnych MDK oraz mediach.
5. Administratorem danych osobowych niezbędnych w celu rejestracji uczestników jest Morąski Dom Kultury z siedzibą
w Morągu, ul. Mickiewicza 19. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia Festiwalu.
Organizator oświadcza, iż dane uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Będą one przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
Uczestnikom Festiwalu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, usunięcia danych.
6. Przesłanie zgłoszenia udziału w Festiwalu będzie równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
Wszelkie informacje pod nr. tel. 89 7572640 (wew. 21), 795402057 (Beata Cetkowska).

Załącznik nr 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA FESTIWALU RECYTATORSKIEGO „MORĄSKIE DEBIUTY”
1. Imię i nazwisko uczestnika, klasa:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Kategoria wiekowa:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Imię i nazwisko instruktora /nauczyciela/opiekuna, nr tel.:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Utwór/utwory zgłoszone do Festiwalu:
tytuł i autor: ……………………………………………………………………………………………………………………
5. Nazwa szkoły (placówki):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Nota biograficzna uczestnika/osiągnięcia w konkursach recytatorskich:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………

(miejscowość, data, pieczęć instytucji)

……………………………………………………………………….

(podpis rodzica/opiekuna prawnego/wychowawcy)

Załącznik nr 2- ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja, niżej podpisana/ny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w podanym niżej zakresie:
Festiwal Recytatorski „Morąskie Debiuty”
przez: Morąski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19, 14-300 Morąg
w celach realizacji zadań związanych z organizowaniem imprez kulturalnych,
oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych biometrycznych w postaci
mojego wizerunku do celów budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i mediach.
Jednocześnie zostałem/am poinformowany/a:
– iż administratorem danych osobowych jest Morąski Dom Kultury, ul Mickiewicza 19,14-300 Morąg,
– o prawie przeglądania, zmiany oraz usunięcia danych osobowych,
– iż podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że dane będą przetwarzane wyłącznie w/w celach.

 


……………………….………………….…………………………
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę*